Gebruiksvoorwaarden

2024-01-15

De dienst 'WiSE People' wordt u via internet aangeboden door het bedrijf WiSE People Talent Solutions BV, hierna vermeld als 'WiSE People'. Aan het gebruik van WiSE People zijn onderstaande voorwaarden verbonden. Door WiSE People te gebruiken, gaat u hiermee akkoord. Afwijkingen van of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn alleen bindend indien deze door WiSE People schriftelijk zijn aanvaard.

1. Gebruik van de dienst

1.1 Op het WiSE People platform kunt u recensies en ervaringen plaatsen voor diverse partijen uit de arbeids- en sollicitatiemarkt. Ook kunt u hier informatie vinden over deze partijen.

1.2 WiSE People is vrij te gebruiken. Om bepaalde geavanceerde functies te gebruiken, moet u zich eerst registreren. Nadat uw registratie is afgerond, kunt u direct op uw account inloggen en de volledige dienst gebruiken.

1.3 U dient de toegang tot uw account middels een gebruikersnaam en wachtwoord af te schermen voor onbevoegden. In het bijzonder het wachtwoord dient u strikt geheim te houden. WiSE People mag er vanuit gaan dat alles dat gebeurt vanaf uw account na aanmelding met uw gebruikersnaam en wachtwoord, onder uw leiding en toezicht gebeurt. U bent dus aansprakelijk voor al deze handelingen.

1.4 Met WiSE People worden uw persoonsgegevens verwerkt. U geeft toestemming voor alle vormen van verwerking die vallen binnen de scope van de dienst. Voor meer informatie, raadpleeg de privacyverklaring voor WiSE People.

2. Gebruiksregels

2.1 Het is verboden WiSE People te gebruiken voor handelingen die in strijd zijn met de Belgische of andere toepasselijke wet- en regelgeving. Hieronder valt onder meer het opslaan of verspreiden via de dienst van informatie die smadelijk, lasterlijk of racistisch is, alsook het plaatsen van recensies of ervaringen die niet op waarheid berusten.

2.2 Daarnaast is het verboden bij WiSE People:

  • onfatsoenlijk taalgebruik te gebruiken;
  • informatie te plaatsen op plaatsen waar dat ongewenst is (offtopic);
  • informatie te verspreiden die pornografisch of erotisch is (ook indien deze op zich legaal is);
  • informatie te verspreiden in strijd met auteursrechten, of hyperlinks naar dergelijke informatie te plaatsen;
  • anderen behulpzaam te zijn bij het schenden van de rechten van derden, zoals door linken naar hacktools of uitleg over computercriminaliteit die kennelijk is bedoeld om de lezer in staat te stellen de omschreven criminele gedragingen te (doen) plegen en niet om zich daartegen te kunnen verdedigen;
  • de persoonlijke levenssfeer van derden te schenden, bijvoorbeeld door het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens van derden of het herhaaldelijk lastigvallen van derden met door dezen ongewenste communicatie;
  • voor commerciële doeleinden in te zetten;
  • en verder al datgene te doen wat in strijd is met de netiquette.

2.3 Indien WiSE People constateert dat u bovengenoemde voorwaarden overtreedt, of een klacht hierover ontvangt, mag WiSE People zelf ingrijpen om de overtreding te beëindigen.

2.4 Indien naar het oordeel van WiSE People hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van WiSE People of derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, lekken van persoonsgegevens of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is WiSE People gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.

2.5 WiSE People is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten. Voorts is WiSE People gerechtigd om uw naam, IP-adres en andere identificerende gegevens af te geven aan een derde die klaagt dat u inbreuk maakt op diens rechten of deze algemene voorwaarden, mits de juistheid van die klacht in redelijkheid voldoende aannemelijk is, er geen andere wijze is om aan deze gegevens te komen en de derde een duidelijk belang heeft bij afgifte van de gegevens.

2.6 WiSE People kan de schade als gevolg van overtredingen van deze gedragsregels op u verhalen. U vrijwaart WiSE People van alle claims van derden in verband met door u geplaatste informatie.

3. Beschikbaarheid en onderhoud

3.1 WiSE People spant zich in om de dienst beschikbaar te laten zijn, maar garandeert geen ononderbroken beschikbaarheid.

3.2 WiSE People onderhoudt WiSE People actief. Onderhoud kan elk moment plaatsvinden, ook als dit kan leiden tot een beperking van de beschikbaarheid. Onderhoud wordt zo mogelijk vooraf aangekondigd.

3.3 WiSE People mag van tijd tot tijd de functionaliteit van WiSE People aanpassen. Daarbij zijn uw feedback en suggesties welkom, maar uiteindelijk beslist WiSE People zelf welke aanpassingen zij al of niet doorvoert.

4. Intellectueel eigendom

4.1 De dienst WiSE People, de bijbehorende software alsmede alle informatie en afbeeldingen op de website behoren tot het intellectueel eigendom van WiSE People. Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt worden zonder aparte schriftelijke toestemming van WiSE People, behalve in de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan.

4.2 Informatie die u publiceert of opslaat via de dienst is en blijft uw eigendom (of dat van uw toeleveranciers). WiSE People heeft een beperkt gebruiksrecht om deze informatie in te zetten voor de dienst.

4.3 Het gebruiksrecht uit het vorige lid wordt voor onbepaalde tijd gegeven en kan niet worden ingetrokken. Het gebruiksrecht blijft bestaan na beëindiging van de overeenkomst. In uitzonderlijke gevallen waarin sprake is van een zwaarwegend belang tegen voortgezet gebruik van de informatie kan WiSE People besluiten tot aanpassing of verwijdering.

4.4 Het is na plaatsing van recencies en ervaringen niet mogelijk deze aan te passen of te verwijderen.

4.5 Indien u informatie stuurt naar WiSE People, bijvoorbeeld feedback over een fout of een suggestie voor verbetering, geeft u haar een onbeperkt en eeuwigdurend gebruiksrecht deze informatie te gebruiken voor de dienst. Dit geldt niet voor informatie die u nadrukkelijk als vertrouwelijk markeert.

4.6 WiSE People zal geen kennis nemen van privégegevens die u opslaat en/of verspreidt via WiSE People, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede dienstverlening of WiSE People daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal WiSE People zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen haar macht ligt.

5. Vergoeding voor de dienst

5.1 WiSE People wordt u geheel gratis aangeboden.

5.2 Opgenomen in aparte gebruiksvoorwaarden, gelden andere voorwaarden voor WiSE People Business.

6. Aansprakelijkheid

6.1 Behoudens in geval van opzet of grove nalatigheid accepteert WiSE People geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik van de dienst.

6.2 WiSE People is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

6.3 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat u de schade uiterlijk binnen twee maanden na ontdekking schriftelijk bij WiSE People meldt.

6.4 In geval van overmacht is WiSE People nimmer gehouden tot vergoeding van de daardoor bij u ontstane schade. Van overmacht is onder meer sprake bij storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand en overstroming.

7. Duur en opzegging

7.1 Deze overeenkomst gaat in zodra u zich registreert en loopt dan voor onbepaalde tijd.

7.2 Indien u als consument de overeenkomst aangaat, kunt u op ieder moment de overeenkomst opzeggen.

7.3 WiSE People kan de overeenkomst beëindigen indien u twaalf maanden lang geen gebruik hebt gemaakt van de dienst. Zij zal in dat geval eerst een herinneringsmail sturen bij het e-mailadres dat aan uw account gekoppeld is.

8. Wijzigingen prijzen en voorwaarden

8.1 WiSE People mag deze voorwaarden alsook de prijzen op ieder moment aanpassen.

8.2 WiSE People zal de wijzigingen of aanvullingen melden via e-mail zodat u daar kennis van kunt nemen.

8.3 Indien u een wijziging of aanvulling niet wenst te accepteren, kunt u tot de datum van inwerkingtreding de overeenkomst opzeggen. Gebruik van de dienst na de datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden.

9. Overige bepalingen

9.1 Op deze overeenkomst is Belgisch recht van toepassing.

9.2 Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen in verband met WiSE People worden voorgelegd aan de bevoegde Belgische rechter voor het arrondissement waarin WiSE People gevestigd is.

9.3 Indien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden eist dat een mededeling 'schriftelijk' moet worden verricht, is tevens voldaan indien de mededeling per e-mail of communicatie via de dienst wordt verricht, mits in voldoende mate vaststaat dat het bericht werkelijk afkomstig is van de beweerdelijke afzender en dat de integriteit van het bericht niet is aangetast.

9.4 De versie van communicatie of informatie zoals opgeslagen door WiSE People wordt geacht juist te zijn, tenzij u tegenbewijs levert dienaangaande.

9.5 Indien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele gebruiksvoorwaarden aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

9.6 WiSE People is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde die WiSE People of de betreffende bedrijfsactiviteit van haar overneemt.

10. Actievoorwaarden Winactie WiSE People (indien actief)

10.1.1 Deze Actievoorwaarden zijn van toepassing op de winactie van WiSE People

10.1.2 Over de uitslag van een winactie kan niet worden gecorrespondeerd door deelnemers.

10.1.3 Voor vragen en opmerkingen over de winactie kan de deelnemer zich schriftelijk wenden tot WiSE People via info@wisepeople.be. De deelnemer dient hierbij altijd de naam van de winactie en de uiting te vermelden.

10.1.4 Alle intellectuele eigendom op de inhoud van deze winactie, waaronder teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie, komen toe aan WiSE People.

10.2 Deelname

10.2.1 Door deelname aan een winactie gaat de deelnemer akkoord met deze Actievoorwaarden.

10.2.2 Aan een winactie zijn geen kosten voor deelname verbonden, het is volledig gratis voor de deelnemer.

10.2.3 Deelname aan deze winactie is uitgesloten voor personen onder de 18 jaar, alsmede voor personen via URL's van studentenverenigingen waarmee WiSE People samenwerkt, en voor medewerkers van WiSE People.

10.2.4 Deelnemers die gevestigd zijn buiten België kunnen geen aanspraak maken op de genoemde prijzen indien uitvoering hiervan onmogelijk is.

10.3 Winactie

10.3.1 De winactie loopt van xx/xx/xx tot en met xx/xx/xx.

10.3.2 De winnaar(s) wordt/worden bekendgemaakt op xx/xx/xx.

10.3.3 Deze winactie heeft als doel het promoten van beoordelingen geven via WiSE People.

10.3.4 Uitleg winactie: de deelnemer komt op de winactie via e-mail, via sociale media of via de survey op wisepeople.be en kan kiezen om deel te nemen aan de winactie na het invullen van de survey. Voor deelname wordt enkel het e-mailadres gevraagd van de deelnemer.

10.3.5 Aantal deelnames: Per e-mailadres kan meerdere malen worden deelgenomen. Bij iedere deelname wordt extra kans gemaakt op een prijs. Wanneer WiSE People een totaal aantal deelnames binnenkrijgt van minstens 250 wordt steeds vanaf dat moment een winnaar uitgekozen.

10.3.6 Diskwalificatie: Bij het aanbrengen van valse of tijdelijke e-mailadressen en/of onechte beoordelingen, die niet gegeven worden op basis van de deelnemers' eigen ervaring, behoudt WiSE People zich het recht om de deelnemer te diskwalificeren.

10.4 Prijs

10.4.1 De te winnen prijs betreft een Kinepolis-duoticket. Deze prijs wordt 1x gegeven. Een winnaar kan maar één Kinepolis duoticket winnen.

10.4.2 De totale waarde van een Kinepolis-duoticket bedraagt 22€.

10.4.3 Na de trekking wordt via e-mail contact opgenomen met de winnaar.

10.4.4 Op verzoek van WiSE People dient een winnaar zich rechtsgeldig te kunnen identificeren om toekenning van een prijs mogelijk te maken.

10.5 Privacy

10.5.1 In het kader van een winactie verwerkt WiSE People persoonsgegevens van de deelnemer. Persoonsgegevens worden gebruikt om: De Actie aan te bieden en uitvoering te geven aan de deelname. En de deelnemer per e-mail te informeren over uitslag en andere acties van WiSE People.

10.5.2 Indien bij deelname onvolledige en/ of onjuiste (persoons)gegevens worden opgegeven, of wordt valsgespeeld, heeft WiSE People het recht om deelname uit te sluiten en kan worden besloten om het recht op de te winnen prijs te laten vervallen.

10.5.3 Indien de deelnemer bezwaar heeft tegen bovengenoemd gebruik of indien de deelnemer zijn persoonsgegevens wenst in te zien, te corrigeren of te doen verwijderen, kan de deelnemer dit schriftelijk kenbaar maken aan WiSE People via info@wisepeople.be.